miércoles, 5 de junio de 2013

Protesta de FESOCA por las declaraciones de Ensenyament


Arran de les declaracions, absolutament fora de lloc, de la directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Alba Espot, efectuades ahir 3 de juny a través de Catalunya Ràdio en què va manifestar: "el compromís de les famílies de que a l'acabar l'obligatòria han de dominar l'oral i la bilingüe s'hauria de complir. Però la realitat ens demostra que no s'hi arriba. Per exemple, ara nosaltres a les nostres escoles podem dir que tothom aprèn català i castellà. No podem dir que els alumnes de modalitat bilingüe dominin l'oral i el bilingüe. Si el dominessin no necessitarien suport a la postobligatòria”, FESOCA realitza aquest comunicat.

La Federació de Persones Sordes de Catalunya vol manifestar el seu més ferm rebuig a aquestes declaracions perquè entén que l'Administració Pública, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, abans de manifestar una opinió personal basada en un preocupant desconeixement d'una dura realitat que estan patint les persones sordes tots els dies, ha de proporcionar tots els mitjans necessaris per garantir una plena accessibilitat per part de l'alumnat sord als continguts curriculars, d'acord amb la Llei 51/2003 d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de Persones amb Discapacitat, la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana i l'article 24 de la Convenció Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU. Aquesta accessibilitat es garanteix amb la presència d'intèrprets de llengua de signes especialitzats en l'àmbit educatiu, dins les aules, en la totalitat de les hores tant lectives com de pràctiques, a més d'altres modalitats complementàries també respectables.

Per aquesta raó, la Federació de Persones Sordes de Catalunya urgeix a la Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, que prengui immediates i necessàries mesures per deixar sense efecte aquestes preocupants declaracions i garanteixi l'accessibilitat universal dels estudiants sords, que volen tenir una formació completa que els permeti tenir un lloc en la societat, en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Així mateix, la nostra federació entén que la consellera és i serà responsable dels perjudicis i de les conseqüències que es puguin derivar d'aquestes declaracions incongruents i impensables a aquestes alçades del segle XXI, quan en altres països europeus, als que la pròpia Generalitat pren com a exemple en les seves declaracions polítiques habituals, l'accessibilitat plena mitjançant la interpretació en llengua de signes és una cosa habitual, com una potent eina que permet la inclusió real en la societat, gràcies a la consolidació dels coneixement adquirits per part de l’alumnat sord.

Barcelona, 4 juny 2013

Font i foto (arxiu) de: FESOCA.

A raíz de las declaraciones, absolutamente fuera de lugar, de la directora general d’Educació Infantil i Primària del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Alba Espot, efectuadas ayer dia 3 de junio a través de Catalunya Ràdio en las que manifestó: “el compromiso de las familias de que al terminar la obligatoria deben dominar la oral y la bilingüe se debería cumplir. Pero la realidad nos demuestra que no se llega. Por ejemplo, ahora nosotros en nuestras escuelas podemos decir que todo el mundo aprende catalán y castellano. No podemos decir que los alumnos de modalidad bilingüe dominen el oral y el bilingüe. Si lo dominaran no necesitarían apoyo en la postobligatoria”, FESOCA realiza este comunicado.

La Federació de Persones Sordes de Catalunya quiere manifestar su más firme rechazo a estas declaraciones porque entiende que la Administración Pública, en este caso la Generalitat de Catalunya, antes de manifestar una opinión personal basada en un preocupante desconocimiento de una dura realidad que están viviendo las personas sordas todos los días, debe proporcionar todos los medios necesarios que garanticen una plena accesibilidad por parte del alumnado sordo a los contenidos curriculares, de acuerdo con la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de Personas con Discapacidad, la Ley 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana y el artículo 24 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Dicha accesibilidad se garantiza con la presencia de intérpretes de lengua de signos especializados en el ámbito educativo, dentro de las aulas, en la totalidad de las horas tanto lectivas como de prácticas, además de otras modalidades complementarias también respetables.

Por esta razón, la Federació de Persones Sordes de Catalunya urge a la Consellera d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, que tome inmediatas y necesarias medidas para dejar sin efecto estas preocupantes declaraciones y garantice la accesibilidad universal de los estudiantes sordos que desean tener una formación completa que les permita tener un sitio en la sociedad, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya. Asimismo, nuestra federación entiende que la consejera es y será responsable de los perjuicios y de las consecuencias que puedan derivarse de estas declaraciones incongruentes e impensables a estas alturas del siglo XXI, cuando en otros países europeos, a los que la propia Generalitat toma como ejemplo en sus declaraciones políticas habituales, la accesibilidad plena mediante la interpretación en lengua de signos es algo habitual, como una potente herramienta que permite la inclusión real en la sociedad, gracias a la consolidación de los conocimiento adquiridos por parte del alumnado sordo.

Barcelona, 4 de junio de 2013.

Fuente y foto (archivo) de: FESOCA.