domingo, 23 de septiembre de 2012

Manifest Dia Internacional Persones Sordes 2012


El presidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, Antonio Martínez, ens fa arribar el MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES 2012 amb motiu de la marxa reivindicativa del proper 28 de setembre a les 18h a la Plaça Universitat.

La Federació Mundial de Persones Sordes va establir el 1958 el DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES i més tard, la SETMANA INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES. La setmana se celebra per tal de commemorar aquest esdeveniment històric que té lloc l'últim diumenge del mes de setembre amb diferents activitats i marxes reivindicatives arreu de tot elplaneta.

Des de 1979, la Federació de Persones Sordes de Catalunya i les seves actuals 31 associacions afiliades treballem per garantir els drets fonamentals de les persones sordes, lluitem contra la nostra exclusió social i per eliminar les barreres de comunicació que es produeixen a diari. Tanmateix, també s'han produït avenços importants en els últims anys que han permès a les persones sordes millorar la seva condició humana, però seguim tenint la necessitat i el dret de participar en igualtat de condicions. Per això és necessari que se'ns garanteixi l'accés a la comunicació i a la informació. Totes les esferes de la vida pública han d'estar lliures d'obstacles perquè els nostres drets fonamentals es facin efectius.

En temps de crisi econòmica no hem d'oblidar que les persones sordes són especialment vulnerables a les fluctuacions del mercat financer i laboral. Cap projecte de vida es pot construir sense accés a l'ocupació ni una formació adequada i accessible. Per tot això, i per no quedar exclosos del mercat laboral, és necessari que els poders públics garanteixin els nostres drets i adoptin mesures encaminades a afavorir tant la promoció d'ocupació com la inserció laboral.

L'educació segueix sent una de les nostres prioritats, seguim lluitant perquè els pares i mares tinguin el ple dret de triar per als seus fills i filles sords una educació inclusiva amb el suport de la llengua de signes i que puguin optar per la modalitat bilingüe, tal com estableix la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana, amb totes les garanties necessàries per evitar les conseqüències negatives que poden sorgir entre els estudiants sords si no accedeixen a una formació i informació completa. La Conselleria d'Ensenyament hauria d'iniciar el més aviat possible un procés de normalització de la LSC a l’àmbit educatiu i implementar-la com a eina eficaç, que permeti un ple accés als continguts curriculars educatius, així com també tenir una visió natural de la LSC com una llengua més en la vida de qualsevol alumne sord, independentment del seu grau de sordesa i del desenvolupament de la llengua oral i escrita.

És imprescindible disposar de serveis d'interpretació, que siguin gratuïts i universals, amb la garantia plena als diferents sectors de l'Administració Pública eliminant eficaçment les barreres de comunicació.

Som una comunitat que ha de poder triar, aprendre i utilitzar la seva llengua en els diferents àmbits de la vida pública, tal com recullen la Convenció Internacional per a les Persones Discapacitades de l'ONU i la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana. Això vol dir que tenim una llengua protegida pel govern de la Generalitat i recolzada institucionalment pel Parlament de Catalunya. Així mateix, desitgem que l'Avantprojecte de Llei d'Accessibilitat iniciï la seva tramitació parlamentària per la via d'urgència sense que aquesta es vegi afectada pel moment d'inestabilitat política actual.

Tanmateix, moltes vegades es produeix la trista realitat que després de celebrar les lleis aprovades pel Parlament, no es compleixen o perden la seva força amb el pas dels dies. Per això, animem a les persones sordes a que emprenguin tantes accions legals com siguin necessàries en l'àmbit de la Justícia per garantir el correcte funcionament de les mateixes. Un clar exemple d'això el podem trobar en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que diu textualment en el seu article 50.6: "Els poders públics han de garantir l'ús de la llengua de signes catalana i les condicions que permetin arribar a la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha de ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte".

D'altra banda, la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la Llengua de Signes Catalana, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya garanteix textualment el següent:

a) Reconèixer la llengua de signes catalana com a sistema lingüístic i regular-ne l’ensenyament i la protecció des dels poders públics, d’acord amb l’article 50.6 de l’Estatut d’autonomia.
b) Regular l’aprenentatge, la docència i la interpretació de la llengua de signes catalana i establir els òrgans de recerca i sistematització, d’assessorament i de participació social en les polítiques públiques en aquest àmbit.
c) Garantir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes com a principi informador que cal integrar i observar en la interpretació i en l’aplicació de la normativa reguladora de la llengua de signes catalana.
d) Difondre l’existència i el coneixement de la llengua de signes catalana dins l’àmbit lingüístic català.

També volem construir una societat més igualitària per les dones sordes, que sovint pateixen múltiples formes de discriminació pel fet de ser dones i sordes. El mateix per al grup de majors, infància, joventut, LGTB, immigrants, persones sordcegues i persones sordes amb altres discapacitats que conformen un univers humà amb necessitats específiques, que mereixen ser tingudes en compte i que requereixen propostes concretes adaptades a cada situació. NO AL'EXCLUSIÓ SOCIAL DE LES PERSONES SORDES!

Barcelona, 28 de Setembre de 2012.

--------

El presidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, Antonio Martínez, nos hace llegar el MANIFIESTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 2012 con motivo de la marcha reivindicativa del próximo 28 de septiembre a las 18h en la Plaça Universitat. 

La Federación Mundial de Personas Sordas estableció en 1958 el DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS y más tarde, la SEMANA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS. La semana se celebra con el fin de conmemorar este evento histórico que tiene lugar el último domingo del mes de Septiembre con diferentes actividades y marchas reivindicativas que secelebran en todo el planeta.

Desde 1979, la Federació de Persones Sordes de Catalunya y sus actuales 31 asociaciones afiliadas trabajamos para garantizar los derechos fundamentales de las personas sordas, luchar contra nuestra exclusión social y eliminar las barreras de comunicación que se producen diariamente. No obstante, también se han producido avances importantes en los últimos añosque han permitido a las personas sordas mejorar su condición humana pero seguimos teniendo la necesidad y el derecho de participar en igualdad de condiciones. Para ello es necesario que se nos garantice el acceso a la comunicación y a la información. Todas las esferas de la vida pública deben estar libres de obstáculos para que nuestros derechos fundamentales se hagan efectivos.

En tiempos de crisis económica no debemos olvidar que las personas sordas son especialmente vulnerables a los vaivenes del mercado financiero y laboral. Ningún proyecto de vida se puede construir sin acceso al empleo ni una formación adecuada y accesible. Por todo esto, y para no quedar excluidos del mercado laboral, es necesario que los poderes públicos actúen como garantes de nuestros derechos y adopten medidas encaminadas a favorecer tanto la promoción de empleo como la inserción laboral.

La educación sigue siendo una de nuestras prioridades, seguimos luchando para que los padres y madres tengan el pleno derecho de elegir para sus hijas e hijos sordos una educación inclusiva con el soporte de la lengua de signos y que puedan optar por la modalidad bilingüe, tal y como se establece en la ley 17/2010 de la Lengua de Signos Catalana, con todas las garantías necesarias para evitar las consecuencias negativas que pueden surgir entre los estudiantes sordos si no acceden a una formación e información completa. La Conselleria d´Ensenyament debería iniciar lo más pronto posible un proceso de normalización de la LSC dentro del ámbito educativo e implementarla como herramienta eficaz que permita un pleno acceso a los contenidos curriculares educativos, así como también tener una visión natural de la LSC como una lengua más en la vida de cualquier alumno sordo, independientemente de su grado de sordera y del desarrollo de la lengua oral y escrita.

Es imprescindible disponer de servicios de interpretación, que sean gratuitos y universales con la garantía plena de los diferentes sectores de la Administración Pública para eliminar eficazmente las barreras de comunicación.

Somos una comunidad que debe poder elegir, aprender y usar su lengua en los distintos ámbitos de la vida pública, tal y como recogen la Convención Internacional para las Personas Discapacitadas de la ONU y la Ley 17/2010 de la Lengua de Signos Catalana. Esto significa que tenemos una lengua protegida por el gobierno de la Generalitat y respaldada institucionalmente por el Parlament de Catalunya. Asimismo, deseamos que el Anteproyecto de Ley de Accesibilidad inicie su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia sin que ésta se vea afectada por el momento de inestabilidad política actual.

No obstante, muchas veces se produce la triste realidad que, después de celebrar las leyes aprobadas por el parlamento, no se cumplen o pierden su fuerza con el paso de los días. Por esta razón, animamos a las personas sordas a que emprendan tantas acciones legales como sean necesarias en el ámbito de la Justicia para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas.

Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, que dice textualmente en su artículo 50.6: “Los poderes públicos deben garantizar el uso de la Lenguade Signos Catalana y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto”.

Por otro lado, la Ley 17/2010, del 3 de junio, de la Lengua de Signos Catalana; aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya garantiza textualmente lo siguiente:

a) Reconocer la lengua de signos catalana como sistema lingüístico y regular la enseñanza y protección de la misma desde los poderes públicos, de conformidad con el artículo 50.6 delEstatuto de Autonomía.
b) Regular el aprendizaje, la docencia y la interpretación de la Lengua de Signos Catalana y establecer los órganos de investigación y sistematización, de asesoramiento y de participación social en las políticas públicas en dicho ámbito.
c) Garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como principio informador que es preciso integrar y observar en la interpretación y en la aplicación de la normativa reguladora de la Lengua de Signos Catalana.
d) Difundir la existencia y el conocimiento de la Lengua de Signos Catalana dentro del ámbito lingüístico catalán.

También deseamos construir una sociedad más igualitaria para las mujeres sordas, que a menudo sufren múltiples formas de discriminación por el hecho de ser mujeres y sordas. Lo mismo para el grupo de mayores, infancia, juventud, LGTB, inmigrantes, personas sordociegas y personas sordas con otras discapacidades que conforman un universo humano con necesidades específicas, que merecen ser tenidas en cuenta y que requieren propuestas concretas adaptadas a cada situación. ¡NO A LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS SORDAS!

Barcelona, 28 de Septiembre de 2012.